چرا بدون تماس با یک درمانگاه ویا بیمارستان باید از میدی فایند مستفید شویم؟

سفر کردن برای تداوی به بیرون از کشور ترسناک و مبهم معلوم شده می تواند.

مشکلات تداوی شدن در یک کشور دیگر و فرهنگ بیگانه  را میدانیم.  برای این که بیماران مان قطعا احساس تنها بودن و دور از خانه بودن را  نکنند وما برای دادن این حس در جریان تداوی ایشان را همراهی میکنیم. با میدی فایند تجربه یک سفر بهداشتی  مطمین و بدون تشویش را ضمانت می کنیم.

میدی فایند در انتخاب بیمارستانها، پزشک، درمانگاه و هزینه مناسب تداوی برای تداوی شما ، از میان  صدها بیمارستان خوب و مجهز با جواز و فن آوری ، درمانگاه، پزشک برای شما همکاری میکند، گزینها بیشتری را برای انتخاب شما پیش کش میکند و شما هیچ گاهی در بند یک بیمارستان، درمانگاه و پژشک مشخص نمی مانید. برای شما فرصت  فکر کردن و انتخاب بیمارستان، درمانگاه و پژشک را پیش می کند.  زمینه مساعد ساختن خدمات بهتر و با کیفیت و ارزان قیمت ترین را برا شما ضمانت می کند و درین جا برای عواقب و شگفتی ها بد  هیچ جایگاهی وجود ندارد.

با میدی فایند میتوانید  از عرضه کننده خدمات بهداشتی که شما انتخابش نموده اید، مناسبترین قیمت تداوی را بدست آورید.

میدی فایند برای شما فرصت بر رسی کردن و نظرخواهی از پژشک دومی را بعد از تشخیص تداوی اول مساعد می سازد و گزینه های مطمین و درست را برای شما پیش کش می کند.

برنامه تداوی تان با مشوره شما ساخته می شود  و وقت ملاقات از طرف ما آماده میشود.

مانند صدها بیمار که به بیمارستان، درمانگاه و پژشک می روند شما در نوبت وقطار ایستاد نمی شوید بلکه متفاوت تر از دیگران شما از خدمات وی آی پی مستفید می شوید.

در طول مدت تداوی شما با کارهای پیچیده چون وقت ملاقات گرفتن،  راپور تهیه کردن،  ثبت نام کردن،  انجام کارهای بستر و غیره مصروف نمی شوید، همه را ما انجام میدهیم.  ضرورت فکر کردن در مورد این مراحل و خسته گی برای شما گذاشته نمی شود. در کنارتان همیشه یک مشاور بهداشتی موجود می باشد.  ما به نمایندگی شما با جزئیات و مشکلات مصروف می شویم شما متوجه خودتان باشید.

برای بیمار و نزدیکان بیمار در داخل  بیمارستان  ارتباط برقرار کردن

جزئیات و مشکلات مصروف می شویم شما متوجه خودتان باشید.

برای بیمار و نزدیکان بیمار در داخل  بیمارستان  ارتباط برقرار کردن با پژشکان، مشورت خواستن و حرف زدن خیلی مشکل می باشد.  به وسیله ما ذریعه تیلفون همراه ویا با ملاقات های رو در رو  هر زمانی هر چی بخواهید، می توانید بپرسید.

ما  به عنوان یک مشاور در جریان معاینات، تدقیقات، بر رسی گزارشات  و اخذ تصامیم همیشه در کنار شما می باشیم.

ما در جریان تداوی چیز های که ضرورت دارید ویا ضرورت خواهید داشت مانند وسایل طبی و دارو وغیره را  به شکل سریع تهیه و در اختیار شما قرار میدهیم.

مدتی که در ترکیه می باشید، خارج بیمارستان هم در کنار تان می باشیم. خواست ها و آرزوهای تان را بر آورده می سازیم و به نزدیکان بیمار فرصت خوش گذراندن وقت را مساعد می سازیم.

وقت های ملاقات و معاینات را با هم برنامه ریزی میکنیم اما تعقیب اش از طرف ما صورت می گیرد.

اگر به وسیله میدی فایند بخواهید تداوی شوید،  از لحظه خارج شدن از خانه تان تا حاصل نمودن اطمینان از برگشت موفقانه  به خانه  در کنار تان می باشیم.

انتخاب یک عرضه کننده خدمات بهداشتی مطمین بسیار با اهمیت است.

میدی فایند یک شرکت  گردشگری بهداشتی بین المللی است که متعهد به ارائه خدمات، با بهترین تداوی  و ارزان ترین قیمت با استاندارد بالا به مشتریان خود در سراسر جهان است.

میدی فایند با داشتن تیم حرفوی، قوی، با تجربه یک شرکت گردشگری بهداشتی می باشد.

در زیر سقف، میدی فایند بیمارستان های شخصی و انتخاب شده  موجود هستند.  این شبکه بیمارستان ها توسط پرسونل بهداشتی و با بررسی  و نظر بیماران بصورت دقیق انتخاب شده است.

همه بیمارستان ها و درمانگاه های موجود در Medifind.uk به اساس استاندارد ها و کیفیت انتخاب شده است وهمه داری مجوز ملی و بین المللی می باشند.