عرضه خدمات پزشکی درموسسه Medifind.uk باید با معیارهای تضمین کیفیت دقیق مطابقت داشته باشند. ما تامین کنندگان مراقبت های بهداشتی را بر اساس سه معیار اصلی انتخاب می کنیم:

کیفیت پژشکی

تجربه در عرصه  تداوی بیماران بین المللی

رضایت بیماران

کیفیت پژشکی

کیفیت پژشکی به اساس معیارها و استاندارد های قبول شده بین المللی مانند، جی سی آی (JCÍ) ،  تیموس (Temos) و آی ایس او ( (ÍSO استوار است. چتر اعتبار بخشی و یا اعتبار دهی  سازمان ISQ می باشد. این اعتبارنامه ها و گواهی نامه در پروفایل درمانگاه ها فهرست شده است.  تجربه  و تحصیل داکتران برای بر رسی کردن کیفیت یک بیمارستان و درمانگاه قابل اهمیت است.

تجربه تداوی بیماران بین المللی

میدی فایند  در درمانگاه ها و بیمارستان ها با پژشکان که در زمینه تداوی مریضان بین المللی تجربه دارند یکجا کار میکند. در جریان تداوی خدمات ترجمانی فراهم می شود.