معلومات و کمک ویزا

هماهنگ کننده  بهداشتی تان  معلومات ضروری برای ویزا را برای شما میدهد و در صورت نیاز در مورد موضات چون دعوتنامه به شما همکاری میکند.

خدمات  برنامه ریزی وقت ملاقات

خدمات حمل و نقل- آماده ساختن بلیط هوا پیما

خدمات انتقالات و نقل- فرودگاه(میدان هوائی)، هتل و بیمارستان

خدمات اقامت- اقامت در هتل های چهار و یا پنج ستاره

خدمات ترجمه با هر زبان در بیمارستان

شماره ارتباطی که در هفت روز هفته به شکل بیست و چهار ساعت قابل دسترسی می باشد.

شما می توانید در هفته ای هفت روز به شکل بیست وچهار ساعته در بیمارستان، هتل و حتی در جریان بازگشت به خانه با هماهنگی کننده بیمار دسترسی داشته باشید.

راحتی بیمار- هماهنگ کننده بیمار اطمینان حاصل می کند که در طول مسافرت و بودن با ما خوب و راحت هستید.

خدمات  همراه (پایواز)

در مورد جاهای سیاحتی، رستورانت ها و  مکان های خرید و فروش یعنی مغازه های بزرگ معلومات گرفته می توانید.

در صورت تقاضای بیماران گردش و یا سیاحت مخصوص، رهنمای سفر مخصوص و یا هم  راننده آماده می گردد.

برنامه های مخصوص

در مراحل تداوی برای دوستان و نزدیکان که با شما به کشور ما آمدند جهت سپری نمودن وقت خوش وبا کیفیت برنامه های مخصوص سیاحتی و گردشی آماده شده می تواند.

با میدی فایند مهمان ما هستید!

در یک کشور بیگانه در زمان تداوی قطعا شما تنها نیستید. میدی فایند در طول همه مراحل تداوی با  تیم حرفوی و خنده روی خویش همیشه در کنار شما می باشد.